top

logo
Losowe zdjęcie

Budowlani Volley Toruń

 

Facebook


                 

STATUT

Toruńskiego Klubu Sportowo - Turystycznego "BUDOWLANI"
                (Tekst jednolity  na dzień 31 maj 2010r.)

 

   ROZDZIAŁ I
NAZWA  TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY


  §1
Stowarzyszenie nosi nazwę Toruński Klub Sportowo - Turystyczny "Budowlani" zwany dalej Klubem.

  §2
Terenem działalności Klubu jest miasto Toruń z siedzibą władz w Toruniu

 §3.
Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym, posiada osobowość prawną oraz prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. ( Dz.U. Nr 96 poz. 873, z dnia 29 maja 2003r.)

 §4.
Klub posiada barwy: czerwono-biało-szare, godło: biała litera "B" na czerwonej tarczy.
 §5.
Klub może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 §6.
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 §7.
Celem działalności Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, również wśród osób niepełnosprawnych, tworzenie im odpowiednich warunków dla uprawiania sportu wyczynowego i masowego, podnoszenie poziomu sportowego przez członków Klubu, uprawianie turystyki i rekreacji, a także promowanie przez sport miasta Torunia i Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 §8.
Klub realizuje swoje cele przez :
Organizowanie szkoleń sportowych, zawodów imprez sportowych, udział w zawodach, prowadzenie pracy wychowawczej i pracy w kierunku upowszechnianie sportu, zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu w postaci urządzeń sportowych i sprzętu, jak również kadry trenersko - instruktorskiej.


  ROZDZIAŁIII

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  §9.
a. Członkowie Klubu dzielą się na: zwyczajnych, nadzwyczajnych, honorowych i wspierających
b. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
c. Członkiem nadzwyczajnym Klubu może zostać niepełnoletnia osoba fizyczna za zgodą rodziców lub opiekunów, członkowie nadzwyczajni nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
d. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla Klubu. Godność członka honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
e. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje współpracę i pomoc na rzecz Klubu.

§10.
Członek Klubu ma prawo do:
a.    biernego i czynnego prawa wyborczego
b.    uczestnictwa w zebraniach
c.    korzystania z urządzeń i sprzętu sportowego na warunkach określonych przez Władze Klubu
d.    świadczeń wg Karty Praw i Obowiązków Zawodnika
e.    noszenia oznaki Klubu

§11.
Członek Klubu ma obowiązek:
a.    przestrzegać postanowień Statutu Klubu, regulaminów, uchwał władz Klubu i sekcji, do której należy oraz Kart Praw i Obowiązków Zawodnika
b.    godnie reprezentować barwy Klubu
c.    brać czynny udział w pracach Klubu
d.    brać o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego, kulturalnego i estetycznego
e.    przyczyniać się do podnoszenia poziomu polskiego sportu
f.    opłacać składki członkowskie
g.    chronić i szanować własność Klubu

§12.
O przyjęciu na członka Klubu decyduje Prezydium Zarządu Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
§13.
1.Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
a.    śmierci
b.    wystąpienia zgłoszonego na piśmie, przyjętego przez Zarząd Klubu w myśl przepisów ogólnie obowiązujących
c.    wykluczenia
2. Wykluczenie członka Uchwałą Zarządu może nastąpić w przypadku:
a. działania na szkodę Klubu
b. popełnienia czynów hańbiących
c. utraty praw publicznych i obywatelskich
d. nieprzestrzegania Statutu Klubu

Członkom usuniętym uchwałą Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.


        ROZDZIAŁ IV
      WŁADZE KLUBU
        §14.
Władzami Klubu są:
1.    Walne Zebranie
2.    Zarząd klubu
3.    Prezydium zarządu Klubu
4.    Komisja rewizyjna

        §15.
1.Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu
2.Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne
3. W wypadku, gdy liczba członków Klubu jest większa niż 100 osób, w Walnym Zebraniu biorą udział delegaci wybierani na podstawie klucza wyborczego określonego przez Zarząd Klubu.

        §16.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.    Uchwalanie planów i generalnych kierunków działalności merytorycznej i sportowej Klubu
2.    Rozpatrywanie działalności i udzielanie absolutorium dla zarządu Klubu.
3.    Wybór Zarządu Klubu
4.    Wybór Komisji Rewizyjnej
5.    Uchwalanie zmian statutu
6.    Nadawanie oraz pozbawianie godności członka honorowego klubu.
7.    Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Klubu
8.    Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd Klubu, a nie należących do kompetencji innych władz.

        §17.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają kwalifikowana większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych ( minimum 1/3 uprawnionych do głosowania).
        §18.
1.W walnym Zebraniu Klubu biorą udział z głosem stanowiącym:
a.    członkowie Klubu lub delegaci członków wg uchwalonego klucza wyborczego
b.    członkowie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
c.    kierownicy sekcji sportowych
2. Z głosem doradczym- osoby zaproszone przez Zarząd Klubu oraz członkowie honorowi Klubu.

         §19.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Klubu, Zarząd Klubu zawiadamia swoich delegatów pisemnie co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
         §20.
1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu może być zwołane z inicjatywy Zarządu Klubu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków Klubu.
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwołane jest przez Zarządu Klubu w terminie jednego  miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

         §21.
1.Zarząd Klubu wybierany przez Walne Zebranie składa się z 7 członków, w tym: Prezesa, V-ce Prezesów, Skarbnika,  Sekretarza  i członków Zarządu.
2. Wybór V-ce Prezesów, Skarbnika i Sekretarza następuje na wniosek Prezesa.
3. Jeden z V-ce Prezesów lub członek Zarządu może być urzędujący.
4.Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

         §22.
Do zakresu działalności Zarządu Klubu należy:
1.    Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
2.    Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
3.    Kierowanie działalnością sekcji sportowych według obowiązujących przepisów
4.    Ocena działalności członków Klubu, a w szczególności sekcji i zawodników.
5.    Realizowanie polityki władz sportowych w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu sportu kwalifikowanego w Klubie.
6.    Podejmowanie uchwał w zakresie doskonalenia kadry trenersko-instruktorskiej
7.    Inicjowanie inwestycji Klubowych
8.    Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych
9.    Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do stowarzyszeń, związków i innych organizacji sportowych
10.    Przedkładanie sprawozdań z działalności Klubu Walnemu Zebraniu.
11.    Zatwierdzanie regulaminów dla sekcji
12.    Zakup i zbywanie nieruchomości oraz ruchomości.
13.    Zawieszenie w prawach członka Klubu winnych naruszenia Statutu klubu, regulaminów lub uchwał władz Klubu, a także zawieszanie członka władz Klubu w pełnieniu funkcji społecznych w Klubie.
14.    Ustalanie wysokości składek członkowskich
15.    Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Klubu
16.    Wyróżnianie członków Klubu nagrodami, upominkami rzeczowymi i dyplomami w ramach obowiązujących przepisów.
17.    Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych statutem dla innych władz Klubu.

          §23.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. Wskazane jest aby odbywały się  przynajmniej raz na kwartał.
           §24.
1.Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najm,niej połowy członków w tym Prezesa lub jednego z V-ce Prezesów.
2. W razie równej ilości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Zebrania.

          §25.

W przypadku ustąpienia członków Zarządu - Zarządowi Klubu przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.


             §26.
Prezydium Zarządu składa się z Prezesa, V-ce Prezesów, Skarbnika i Sekretarza.

             §27.
Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:
1.    Wykonywanie uchwał Zarządu
2.    Wykonywanie funkcji przekazywanych przez Zarząd

                §28.
Zobowiązania finansowe Klubu, czeki, weksle, pokwitowania podpisuje Prezes lub jeden z V-ce Prezesów i Sekretarz lub Skarbnik  oraz inne osoby upoważnione przez Zarząd Klubu.
                §29.
1. Posiedzenia Prezydium odbywają  się w miarę potrzeby.
2. Uchwały Prezydium zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej 3 uprawnionych do głosowania, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa.

                §30.
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, wybranych na czteroletnia kadencję.
                  §31.
1. Komisja Rewizyjne Klubu jest organem rewizyjnym i powołana jest do kontroli całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2.Komisja Rewizyjna Klubu składa na Walnym Zebraniu Sprawozdanie ze swej działalności.
3. Komisja Rewizyjna Klubu posiada wyłączne prawo zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
4. Komisja Rewizyjna Klubu zobowiązana jest do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli  działalności ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowo-gospodarczych.
5.Komisja Rewizyjna Klubu ma prawo wystąpić do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi  z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
6. Kadencja Komisji Rewizyjnej Klubu, podobnie jak Zarządu Klubu trwa 4 lata.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu może brać udział w posiedzeniu Zarządu Klubu z głosem doradczym.

                   §32.
1. W miarę potrzeby i zgodnie z polityką sportową Klubu, Zarząd klubu może powołać, ewentualnie rozwiązać sekcję sportową poszczególnej dyscypliny, działającą w ramach Klubu.
2. Od uchwały Zarządu rozwiązującej sekcję, kierownictwo sekcji może odwołać się do Walnego Zebrania.

                    §33.
1.Władzami sekcji jest kierownictwo sekcji wybrane przez zebranie członków sekcji.
2. Wybranego przez zebranie Kierownika Sekcji musi zatwierdzić Zarząd Klubu.

                      §34.
1. Zebranie sekcji.
a. wybiera Kierownictwo Sekcji lub ewentualnie uzupełnia jej skład.
b. uchwala plan pracy sportowej
c. uchwala wnioski i postulaty do Zarządu Klubu
d. wybiera Delegatów na Walne Zebranie Klubu
2. Skład Kierownictwa Sekcji oraz zasady działalności sekcji ustala odrębny regulamin.

                    

                     ROZDZIAŁ V
                        MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU.
                   §35
1.    Majątek Klubu stanowią środki finansowe, nieruchomości oraz ruchomości.
2.    Fundusze Klubu składają się z:

a.    wpływów z wpisowego i składek członkowskich
b.    wpływów z działalności statutowej
c.    dotacji
d.    zapisów i darowizn
e.    działalności gospodarczej

                      §36.
Zarząd Klubu i inne jednostki organizacyjne nie mają prawa do:
1.    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskiem albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej albo bocznej, albo też sa związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"
2.    przekazywanie majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności gdy na przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.    Wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba , że to wykorzystanie wynika ze statutu Klubu.
4.    Zakupu na szczególnych zasadach towarów i towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


                    ROZDZAIŁ VI
        ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

                      §37.
1.Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

                      §38.
Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.


                      §39.
Uchwała o przedmiocie rozwiązania Klubu oraz przekazania majątku uzgodniona z władzami Klubu podlega swej ważności zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne.


                   ROZDZIAŁ VII

            POSTANOWIENIA OGÓLNE

                      § 40
     Interpretacja statutu i regulaminów przysługuje Zarządowi Klubu.
                      § 41
Statut niniejszy staję się prawomocny z chwilą zatwierdzenia go przez Walne Zebranie Klubu   oraz poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

 

bottom